เว็บไซต์อารมณ์กลอน เว็บไซต์สำหรับผู้มีกลอนในหัวใจ..

บทกลอนไพเราะ => กลอนให้แง่คิด => ข้อความที่เริ่มโดย: พรานไพร ที่ 26 กรกฎาคม, 2560, 08:59:35 AMหัวข้อ: สั่งสมบุญ
เริ่มหัวข้อโดย: พรานไพร ที่ 26 กรกฎาคม, 2560, 08:59:35 AM

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา,        กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ,
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ,             สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย..พุทธพจน์

.............

หากว่าคนพึงทำซึ่งบุญไซร้
ควรฝักใฝ่ทำบ่อยคอยสั่งสม
ปลูกฉันทะประกอบมอบนิยม
เพื่อเพาะบ่มความดีทวีคูณ

เพราะการสั่งสมบุญหนุนชีวิต
จะประสิทธิ์สุขใจไร้เสื่อมสูญ
พ้นลำเค็ญเย็นใจไม่อาดูร
ควรเพิ่มพูนแต่บุญเป็นทุนเอย ฯ

 :letter:

พรานไพร


หัวข้อ: Re: สั่งสมบุญ
เริ่มหัวข้อโดย: พรานไพร ที่ 26 กรกฎาคม, 2560, 09:01:28 AM

ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา,           น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ,
น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ,            ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย..พุทธพจน์

.............

หากว่าคนพึงทำซึ่งบาปไซร้
ขออย่าได้ทำบ่อยปล่อยจิตหลง
ไม่ควรทำฉันทะมนัสตรง
ควรปลดปลงบาปทิ้งอย่าสิงใจ

เพราะการสั่งสมบาปอันหยาบช้า
ย่อมนำมาซึ่งทุกข์ซุกหมองไหม้
ผลบาปจะเร่าร้อนเป็นฟอนไฟ
เมื่อหลีกไกลบาปขมจึงร่มเย็น ฯ

 :aab17:

พรานไพร


หัวข้อ: Re: สั่งสมบุญ
เริ่มหัวข้อโดย: พรานไพร ที่ 26 กรกฎาคม, 2560, 10:20:56 AM

อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ,      ปาปา จิตฺตํ นิวารเย,
ทนฺธํ หิ กรโต ปุญฺญํ,      ปาปสฺมึ  รมตี มโน..พุทธพจน์

..............

ควรขวนขวายกรรมงามทุกยามหมั่น
แล้วคอยกั้นจิตใจไกลบาปหนา
มิให้อกุศลดลนำพา
ควรปรีดาแต่บุญอุ่นใจกาย

เพราะหากทำบุญช้าพาอืดอาด
จิตจะคลาดจากบุญเหมือนทุนหาย
แล้วยินดีในบาปคราบอบาย
จนอาจสายเกินไปควรใคร่ครวญ ฯ

 :aab17:

พรานไพร


หัวข้อ: Re: สั่งสมบุญ-สั่งสมบาป
เริ่มหัวข้อโดย: พรานไพร ที่ 26 กรกฎาคม, 2560, 06:04:06 PM

"มาวมญฺเญถ ปาปสฺส      น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน            อุทกุมฺโภปิ ปูรติ;
ปูรติ พาโล ปาปสฺส        โถกํ โถกํปิ อาจินนฺติ..พุทธพจน์

..........................

อย่าดูหมิ่นบาปกรรมว่าทำน้อย
แล้วจะด้อยฤทธาไม่มาถึง
เหมือนบาปนิดทำบ่อยคอยรำพึง
สุดท้ายจึงมากล้นจนลอยคอ

เปรียบตุ่มน้ำเปิดฝาคราฝนหลั่ง
ค่อยค่อยสั่งสมไปไม่นานหนอ
ย่อมเต็มด้วยอุทกที่ตกพอ
บาปนั้นก็เช่นกันอย่าหมั่นเติม ฯ

 :aab17:

พรานไพร


หัวข้อ: Re: สั่งสมบุญ
เริ่มหัวข้อโดย: พรานไพร ที่ 27 กรกฎาคม, 2560, 05:48:11 PM

"มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส      น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน            อุทกุมฺโภปิ ปูรติ;
ปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส        โถกํ โถกํปิ อาจินนฺติ..พุทธพจน์

..........................

อย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อย
แล้วจะด้อยคุณค่าไม่มาถึง
เหมือนบุญน้อยบ่อยทำจิตรำพึง
สุดท้ายจึงมากล้นจนเกินพอ

เปรียบตุ่มน้ำเปิดฝาคราฝนหลั่ง
ค่อยค่อยสั่งสมไปไม่นานหนอ
ย่อมเต็มด้วยอุทกที่ตกรอ
บุญนั้นก็เช่นกัน..ควรหมั่นเติม ฯ

 :aab17:

พรานไพร


หัวข้อ: Re: สั่งสมบุญ-บุพเพสันนิวาส
เริ่มหัวข้อโดย: พรานไพร ที่ 01 สิงหาคม, 2560, 11:10:24 PM

ปุพฺเพ ว สนฺนิวาเสน    ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
เอวนฺตํ ชายเต เปมํ     อุปฺปลํว ยโถทเก....พุทธพจน์

..................

อันความรักเกิดจากเหตุสองอย่าง
หนึ่งคือสร้างกรรมร่วมรวมจิตหลอม
เป็นบุพเพสันนิวาสพิลาสดอม
ดลรักน้อมเข้าหาสบตากัน

สองเกิดจากน้ำใจได้ช่วยเหลือ
ด้วยการเกื้อกูลกิจมิตรรังสรรค์
เป็นสาเหตุงามชัดปัจจุบัน
ก่อผูกพันรักแจมเข้าแซมใจ

เปรียบอุบลต้นงามอร่ามช่อ
กำเนิดกอจากตมจมธารใส
น้ำและตมผสมกลมกลืนไป
บัวจึงได้โผล่พ้นชลธี ฯ

 :aab17:

พรานไพร