:♥:ผลการประกวดกลอนประจำเดือนมิถุนายน๒๕๕๙หัวข้อ"จูงมือร่วมกันจวบวันสุดท้าย"?