♥:ผลการประกวดกลอนเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙หัวข้อ"ลุสิบสามตุลาฯปีห้าเก้า?"