♥ประกวดกลอนฯประจำเดือนพฤษภาคม๒๕๖๐หัวข้อ"อย่าเห็นชีวิตคนเป็นผักปลาเที่ยวฆ่าผลาญ?"