♥ประกวดกลอนสุภาพประจำ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ หัวข้อ"บรรยายจากภาพที่ท่านเห็น?"