** ๒๐ กันยายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ พระยุวกษัตริย์ **