** ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ **