♥ประกวดกลอนสุภาพประจำ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ หัวข้อ"ความรักของแม่ที่ฉันเห็น?"