♥... ผลการประกวดฯเดือนกรกฏาคม๒๕๖๐หัวข้อ"บรรยายจากภาพที่ท่านเห็น?"