♥ประกวดกลอนสุภาพประจำ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ หัวข้อ"เจ้าสาวมหาภัย?"