*** พระอัจฉริยภาพของแผ่นดิน (โครงการคลองลัดโพธิ์) ***