♥ ประกวดกลอนสุภาพประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ หัวข้อ "บรรยายจากภาพที่ท่านเห็น?"