ผังกลอนแปด::: สัมผัสสระ และสัมผัสอักษร ของท่าน"หยาดกวี"